Ангиология: открытый доступ

Ангиология: открытый доступ
Открытый доступ

ISSN: 2329-9495

Объем 5, Проблема 4 (2017)

исследовательская статья

Dual Antiplatelet Therapy after Coronary Drug-eluting Stent Implantation in China: A Large Single Center Data

Jing-jing Xu#, Zhan Gao#, Ying Song, Xiao-fang Tang, Lin Jiang, Xue-yan Zhao, Yin Zhang, Li-jian Gao, Jue Chen, Shu-bin Qiao, Run-lin Gao, Yue-jin Yang, Bo Xu* and Jin-qing Yuan*

Поделитесь этой статьей

исследовательская статья

Demystifying Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms: A Study by CT Angiography at a Tertiary Hospital

Md. Khizer Razak, Surbhi Gupta and Meena GL*

Поделитесь этой статьей

исследовательская статья

Incidence and Magnitude of Complications Related to Modified Inguinal Lymph Node Dissection for Patients with Penile Squamous Cell Carcinoma

Yasushi Yumura*, Jun Kasuga, Takashi Kawahara, Yasuhide Miyoshi, Junichi Teranishi, Yusuke Hattori, Daiji Takamoto, Taku Mochizuki and Hiroji Uemura

Поделитесь этой статьей
Top